Geschäftsmann, den Korridor hinunter, am Telefon

- Bild-ID: DHK1FC