Hethiter Clay Tablet und Umschlag, Kul-Tepe, c 1900 v. Chr.. Artist: Unbekannt
RMBHFHATHethiter Clay Tablet und Umschlag, Kul-Tepe, c 1900 v. Chr.. Artist: Unbekannt