Zakopane, 1949-02-25. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Otwarty konkurs skoków obejrza³o na stadionie PZN (Polski Zwi¹zek Narciarski) pod Krokwi¹ dwadzieœcia tysiêcy widzów. NZ. Operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej, z prawej Karol Szczeciñski. uu PAP Zakopane, 25. Februar 1949. Der internationale Skiwettbewerb Tatra Mountain Cup brachte über 250 Teilnehmer aus 6 Ländern zusammen: Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgar

Zakopane, 1949-02-25. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê, Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Otwarty konkurs skoków obejrza³o na stadionie PZN (Polski Zwi¹zek Narciarski) pod Krokwi¹ dwadzieœcia tysiêcy widzów. NZ. Operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej, z prawej Karol Szczeciñski. uu PAP Zakopane, 25. Februar 1949. Der internationale Skiwettbewerb Tatra Mountain Cup brachte über 250 Teilnehmer aus 6 Ländern zusammen: Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgar Stockfoto
Vorschau

Bilddetails

Bildanbieter:

PAP / Alamy Stock Foto

Bild-ID:

2H9PGJC

Dateigröße:

25,1 MB (2,2 MB Komprimierter Download)

Freigaben (Releases):

Model - nein | Eigentum - neinBenötige ich eine Freigabe?

Format:

3642 x 2406 px | 30,8 x 20,4 cm | 12,1 x 8 inches | 300dpi

Aufnahmedatum:

25. Februar 1949

Weitere Informationen:

Dieses Bild kann kleinere Mängel aufweisen, da es sich um ein historisches Bild oder ein Reportagebild handel